Obchodní podmínky

janavejsadova skolazdravehozivota uvodni 

 

Velice vám děkuji za důvěru, kterou mi projevujete zakoupením mých služeb a doplňkového sortimentu. Děkuji vám i za příležitost právě nákupem mých produktů pomoci vám a vašim blízkým. A aby byly moje produkty skutečnou pomocí a spolupráce s vámi byla v rovnováze, čtěte pečlivě text níže. Odesláním objednávky současně dáváte SOUHLAS o nastudování a porozumění Všeobecných obchodních podmínek. 

Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 Obchodního zákoníku.

 

Všeobecné obchodní podmínky Jany Vejsadové pro prodej služeb a produktů na internetových stránkách www.skolazdravehozivota.cz, www.branazdravi.cz

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro prodej produktů a služeb prodávajícího OSVČ: Jana Vejsadová, Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, 580 01. IČ: 63587432. Kupující se s těmito obchodními podmínkami seznamuje a dává souhlas komunikací přes rozhraní webových stránek www.branazdravi.cz, www.skolazdravehozivota.cz

1.2 Všeobecné obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každého nákupu, každé kupní smlouvy.

1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel, který není podnikatel, řídí se vztahy neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách také občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Označení produktů či služeb, popis jeho vlastností a cena je uvedeno na webových stránkách prodávajícího.

www.branazdraví.cz, www.skolazdravehozivota.cz

2.2 Objednávkový formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávaném produktu či službě, ceně, poplatcích, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o doručení a případné informace o nákladech spojených s dodáním produktu či služby. U on-line produktů se náklady na dodání neúčtují.  Náklady kupujícího vzniklé při používání (internetové připojení) si hradí sám kupující.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Objednávku podává kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Odesláním objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři.

2.4 Způsob a kroky k vyplnění objednávkového formuláře jsou patrné a kupující sám má možnost si před odesláním vyplněné informace ve formuláři zkontrolovat či opravit. Údaje uvedené v podané - odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.5 Kupující dává souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.   

2.6 Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající se zavazuje uzavřením k úplnému splnění služby či dodání produktu. Osobní údaje o kupujícím, které jsou obsahem objednávky či smlouvy, prodávající neposkytne třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající má za povinnost poskytnout produkt či službu, které si kupující objednal. Kupující má za povinnost zaplatit prodávajícímu plnou kupní cenu a převzít objednaný produkt či službu. Povinnosti dodání produktu či služby je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, či zrušení služby z nabídky. Kupující je v tomto případě informován prodávajícím. V plné výši je do 30 dnů od oznámení vrácena zaplacená kupní cena kupujícímu.

2.8 Zaplacením kupní ceny a převzetím produktu či služby přechází na kupujícího vlastnické právo.

2.9 Kupující je seznámen s tím, že pro kvalitní a řádné užívání produktu - služby / online vzdělávacích produktů je třeba zajištění technických požadavků prodávajícího.(Aktualizace software) V případě použití neaktualizovaného softwaru a internetového prohlížeče přebírá kupující odpovědnost za omezenou funkcionalitu.

 

3. Cena produktu a služeb, způsob úhrady

3.1 Cena za produkt či službu je vždy řádně uvedena na webových stránkách prodávajícího: www.branazdravi.cz, www.skolazdravehozivota.cz u popisu produktu či služby a současně v objednávkovém formuláři.

3.2 U zasílaných vybraných produktů (knihy, pracovní pomůcky, CD, DVD) má kupující za povinnost zaplatit i balné a náklady spojené s dodáním zboží. V případě, že jsou tyto náklady účtovány, je výše této ceny za balné a poštovné vždy uvedena na objednávkovém formuláři.

3.3 Prodávající není plátcem DPH. Na základě přijaté objednávky a platby je vždy kupujícímu vystaven a dodán doklad o úhradě. Daňový doklad je zasílán elektronickou cestou.

3.4 Cenu produktu či služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostním způsobem na účet vedený u FIO banky 2400813464/2010. Číslo účtu je uvedeno v objednávkovém formuláři.

3.5 První ze způsobů bezhotovostní platby je platba převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

● Je-li předmětem nákupu kupujícího služba / kurzy, konzultace či terapie, je podmínkou, aby platba byla připsána do dne stanoveného pro uzávěrku objednávek. Tuto platbu kupující hradí z pravidla vždy současně s odesláním objednávky. Kupující obdrží po připsání na účet informaci o akceptaci objednávky a daňový doklad na svůj email.

Pokud si zvolí kupující pro nákup služby variantu platby až po odeslání objednávkového formuláře, je mu vystavena zálohová faktura, která je mu elektronicky zaslána ihned po přijetí objednávkového formuláře. Platba na základě zálohové faktury má splatnost 14 dní. Vždy je však současně podmíněna tím, že musí být připsána na účtu prodávajícího nejpozději v den uzávěrky objednávek. Pouze v takovém případě může kupující uplatnit nárok na účast na kurzu, terapii či konzultaci. O připsání úhrady je kupující informován a je mu zaslán daňový doklad a podrobné informace k účasti.

● Je-li předmětem nákupu kupujícího produkt / knihy, eBook, pracovní pomůcky či jiné zboží související s tématem živnosti, volí si kupující ze dvou způsobů bezhotovostní platby. Je-li platba provedena současně s odesláním objednávkového formuláře převodem kupní ceny / případně navýšené o náklady s dodáním produktu / bankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího, obdrží kupující do tří pracovních dnů od připsání úhrady na účet daňový doklad o úhradě.    

● Kupující, jehož předmětem nákupu je produkt si může rovněž zvolit možnost úhrady až na základě zálohové faktury, která je vystavena a dodána elektronicky ihned po přijetí objednávkového formuláře bez úhrady. V tomto případě má kupující možnost využít k úhradě den splatnosti na zálohové faktuře. Po úhradě a připsání na účet prodávajícího je mu vystaven doklad o úhradě a do deseti dnů zaslán elektronicky. 

3.6 Kupující má rovněž možnost při objednávce produktů či služeb provést platbu vkladem na účet prodávajícího vedeného u FIO banky. V tomto případě má vždy za povinnost dodržet termíny a splatnosti úhrad dle předchozího bodu 3.5

3.7 Kupující je povinen u úhrady uvést i přidělený variabilní symbol produktu či služby. U vybraných druhů služeb má za povinnost uvést při úhradě i specifický symbol a to v případě, že byl přidělen pro snadnější identifikaci příslušné platby.

3.8 Závazek kupujícího uhradit cenu za objednaný produkt či službu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

3.9 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky / kupní ceny, se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Maximální celková částka uhrazená v úrokách, nesmí však být vyšší, než kupní cena produktu či služby.

 

4. Dodací podmínky, náklady na dodání

4.1 U online vzdělávacích produktů je dodáním zaslání údajů, zaslání URL adresy, případně přístupových hesel k otevření. Prodávající zasílá tyto údaje na emailovou adresu, která je vždy uvedena v objednávkovém formuláři.

4.2 Prodávající poskytuje přístupové údaje kupujícímu až po uhrazení a připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího a to nejpozději do 10 dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3 V případě produktů / např. knih, pracovních pomůcek, dárkových předmětů, CD, DVD či jiných doplňkových produktů souvisejících s tématem živnosti prodávajícího, dodává a doručuje prodávající objednaný produkt prostřednictvím České pošty či jiné zásilkové služby. Dle aktuálního sazebníku se stanovuje cena za dodání na základě velikosti a hmotnosti obchodního balíku a aktuální sazby za balné. Zboží prodejce dodá do 10 dnů od došlé objednávky a připsané úhrady kupní ceny. Za splnění dodání se rozumí dodávka produktu na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

4.4 U vybraných produktů, jejíž obsahem je nahrávka ve formátu MP3, dodává prodávající celý obsah objednaného produktu bez přístupových údajů. V tomto případě pro zkvalitnění přenosu a zachování kvality záznamu využívá prodávající službu k přenosu určenou  www.uschovna.cz. Dodáním záznamu na emailovou adresu kupujícího je naplněna podstata dodávky. Kupující má záznam uchován 21 dní, během této doby může kdykoliv soubor stáhnout.

 

5. Ochrana autorských práv, zabezpečení

5.1 Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující / klient má za povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupových údajů třetí stranou či osobou.

5.2.Produkty a služby / knihy, eBooky, vzdělávací programy, webináře, manuály, pracovní pomůcky prodávané pomocí objednávkového formuláře na www.branazdravi.cz, www.skolazdarehozivota.cz  včetně jejich náplně a informací jsou chráněna autorským právem. Jakékoliv šíření a poskytování třetím osobám bez osobního písemného souhlasu autorky je zakázáno.  Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít třetí stranou či osobou může poskytnout jen sama autorka na základě licenční smlouvy. Kupující / klient, zákazník odpovídá v plném rozsahu za újmu, kterou způsobí prodávajícímu porušením práv na ochranu autorského díla.

 

6. Odstoupení od smlouvy, reklamace, garance vrácení peněz

6.1 Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od smlouvy, ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace.

6.2 V případě, že se kupující / zákazník rozhodne pro odstoupení touto možností a v této lhůtě:

Nejpozději 14. den po doručení produktu či služby musí být písemně doručeno oznámení této vůle prodávajícímu na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

● V oznámení je nutno uvést tyto údaje: druh produktu, jméno a příjmení zákazníka, datum objednání a dodání

● Doručení produktů / knihy, CD, DVD, pracovní pomůcky či materiály, dárkové zboží a doplňkové produkty související s tématem podnikání zákazníkem na vlastní náklady na adresu sídla podnikání: Jana Vejsadová, Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, 580 01

● Vrácené produkty, které zasílá kupující zpět v rámci odstoupení, nesmí mít známky používání. Vráceny smí být jen neporušené a v kompletní podobě. Spolu s dodáním produktu nutno dodat i doklad o úhradě. Doporučujeme vracet v původním obalu. 

Dle ustanovení § 1837 OZ nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen původní obal. Rovněž nelze odstoupit od smluv na dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a nelze odstoupení uplatnit u smluv o poskytnutí služby.

● Za den odstoupení se považuje den, kdy byli dodány veškeré informace k žádosti o zákazníkovi a prodeji a na adresu prodávajícího byly produkty doručeny. Zákazník může rovněž využít možnosti k urychlení vyřízení tím, že se prokáže platným dokladem o zaslání zboží na adresu prodávajícího. Od tohoto data, do 30 dnů budou vráceny zákazníkovi peníze a to převodem na účet, ze kterého byly zaslány prodávajícímu.

V případě, že možnost odstoupení od smlouvy využije kupující / klient, který si zakoupil online vzdělávací produkt, má prodávající právo využít deaktivaci a znemožnit mu přístupy do členské sekce v programu.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

● Prodávající má právo odstoupit od smlouvy ihned, jakmile zjistí, že druhá strana smlouvu porušila podstatným způsobem. Jako podstatné porušení se považuje prodlení úhrady kupní ceny více jak 10 dní po splatnost.

● Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí i porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka. / článek 5 OP, odst 5.2

6.4 Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy / ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117, § 2161 – 2174 OZ

6.5 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že přebíraná věc není ve shodě s objednávkou / kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezodkladně zboží uvedl do stavu odpovídajícího a shodného s objednávkou / smlouvou.

6.6 Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí.

6.7 Reklamaci lze uplatnit: Informaci a žádost na uplatnění reklamace se podává písemnou cestou oznámením na emailovou adresu: branazdraví@email.cz nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.8 V oznámení je nutno uvést tyto údaje: druh produktu, jméno a příjmení zákazníka, datum objednání a datum dodání

6.9 Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo uplatnit požadavek na zcela novou věc bez vad. Není-li oprava či výměna již možná, může zákazník podat žádost na odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.10 Doručení věci produktů / knihy, CD, DVD, pracovní pomůcky či materiály, dárkové zboží a doplňkové produkty související s tématem podnikání jsou zákazníkem na vlastní náklady zaslány na adresu sídla podnikání: Jana Vejsadová, Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, 580 01. Dodání věci prodávajícímu je nutné v kompletní podobě. Spolu s dodáním produktu nutno dodat i doklad o úhradě.

 6.11 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. / den přijetí oznámení o reklamaci na emailové adrese prodávajícího. V některých případech mohou strany uzavřít oboustrannou dohodu o náhradní delší lhůtě na opravu či vyřízení.

6.11 Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu v důsledku pomalého internetového připojení zákazníka, neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalovaného softweru, který je pro spuštění online produktů či webinářů prodejcem doporučen. Webináře i online produkty jsou doporučením či návodem. Možná forma uplatnění v praxi u kupujícího tedy nemůže být považována za záruku jeho úspěchu s odpovědností prodávajícího.

6.12 100% záruka spokojenosti: V případě vybraných služeb a to: Jednodenních kurzů zařazených do projektu Škola zdravého života prodávající umožňuje jako kompenzaci za případnou nespokojenost kupujícímu / klientovi, který absolvuje kurz Garanci vrácení peněz, jako 100% záruku spokojenosti.  Pokud sám absolvent zjistí, že ani obsah, ani můj přednes nesplnil představy a kurz byl nehodnotným, do 5 dnů od konání kurzu může písemně na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  požádat bez uvedení důvodu o vrácení kurzovného. Bez otázek budou peníze vráceny na účet, ze kterého byly zaslány. Nejpozději je obdrží absolvent do 30 dnů od data doručené žádosti.

 

7. Vyloučení odpovědnosti

7.1 Veškeré produkty a služby jsou součástí mého podnikání v oboru Vzdělávání osobního rozvoje a psychoterapeutických dovedností. Veškeré informace, které jsou obsahem materiálů a pomůcek pro osobní růst a váš posun, jsou tedy mým poznáním a mojí zkušeností. Váš úspěch je závislý na spoustě individuálních faktorů, které jsou v době aplikace mých návodů a postupů aktuální. V případě školících materiálů, kurzů, pracovních pomůcek, či nahrávek, neručím za to, jak budou z vaší strany obsahově pochopeny a uchopeny pro potřeby vaše, či potřeby kohokoliv dalšího.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1 OSVČ Jana Vejsadová, jako prodávající plně respektuje informace o klientovi/ zákazníkovi a důvěrný charakter jeho dat, který uvedl do objednávky. Prodávající má za povinnost tato data řádně zabezpečit a chránit je proti zneužití. Prodávající tato data využívá pouze k účelům nezbytným pro realizaci obchodu a účetních operací, dále k vystavení daňových dokladů, identifikaci plateb, marketinkovým službám a zákaznické administrativě. Tato data jsou zabezpečena a nejsou poskytována třetím stranám ani třetím osobám.

8.2 OSVČ Jana Vejsadová je vázána mlčenlivostí a zachovává mlčenlivost.  

8.3 Zpracovávání osobních údajů – Osobní údaje se zaznamenávají jen tehdy, když je návštěvník webových stránek www.branazdraví.cz nebo www.skolazdravehozivota.cz sám o své vůli poskytne. Osobní údaje poskytuje kupující, klient či účastník anket tím, že vyplní registrační či objednávkový formulář. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. V jiných případech se zachovává diskrétnost a mlčenlivost.

8.4 Odhlášení z evidence pro emailovou komunikaci - V rámci zkvalitňování služeb vede prodávající emailovou komunikaci s kupujícím / klientem. V případě, že kupující / klient již o další komunikaci zájem nemá, může dodatečně požádat o výmaz svých osobních údajů z evidence zájemců o novinky. Kupující tak může učinit písemným oznámením na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. V takovém případě uchovává osobní data prodávající jen v souvislosti s evidencí dodaného produktu či služby, v komunikaci již aktivitu nevyvíjí a respektuje přání kupujícího / klienta.

8.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů – Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze OSVČ Jana Vejsadová, se sídlem Masarykova 2407, Havlíčkův Brod, 580 01, IČO 63587432 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketinkové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, či zrušení souhlasu kupujícím / členem, klientem. Současně kupující / člen, klient uděluje souhlas, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a rozšířené nabídce produktů či novinek.

 

9.1 Zvláštní ustanovení pro vybrané služby – kurzy

● Kupující si vybraný kurz objednává formou objednávkového formuláře a to jeho vyplněním a odesláním. Tento formulář je součástí obsahu webových stránek www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz. Kupující objednává akci vždy v souladu s uzávěrkou přihlášek.

● O evidenci došlého objednávkového formuláře, prodávající informuje kupujícího na emailovou adresu, která je uvedena v objednávkovém formuláři. Současně spolu s informací obdrží kupující zálohovou fakturu s datem splatnosti.

● Účastník je na kurz zařazen až po úhradě kupní ceny. Jeho účast na kurzu je potvrzena písemně. Počet účastníků je limitován. Účast je tedy vázána na pořadí přihlášení a úhrad. V případě, že počet účastníků bude překročen, bude kurzovné vráceno a to nejdéle do 30 dnů od úhrady. Dnem úhrady se rozumí připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Cena kurzu je vždy uvedena na www.branazdraví.cz a www.skolazdravehozivota.cz v oddílu kurzy / akce a rovněž je součástí objednávkového formuláře. OSVČ Jana Vejsadová není plátcem DPH.

Cena za kurz se určuje aktuálně v závislosti na dané parametry pro stanovení ceny. / délka kurzu, cena lektora, pracovní materiály, občerstvení, cena prostor apod.

Účastník / kupující se zavazuje cenu za kurz uhradit do data splatnosti na faktuře, ale ne později, než je stanovený den uzávěrky. Po uhrazení kupující obdrží daňový doklad o provedené úhradě, potvrzení o účasti. Pokyny a informace ke konanému kurzu účastník obdrží elektronicky nejpozději 5 dní před samotným konáním kurzu.

● Prodávající si vyhrazuje umožnit platbu v hotovosti nejpozději v den konání kurzu účastníkům ze zahraničí a v mimořádných individuálních případech u českých občanů, ale to však vždy po předchozí dohodě / konzultaci.

● Prodávající / organizátor si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu, přednáškových prostor či zrušení kurzu z provozních a organizačních důvodů. V případě změny termínu či zrušení kurzu má kupující právo na vrácení celkové kupní ceny kurzu a to nejpozději do 30 dnů od data úhrady / připsání na účet prodávajícího. V případě změny prostor, které jsou pro účastníka nevyhovující, může kupující uplatnit právo účastnit se kurzu v náhradním jiném termínu nebo absolvovat kurz jiný ve stejné ceně. Nejpozději do 7 dnů po oznámení této změny či zrušení kupující sám stanovuje, kterého práva využije.

● Organizátor nenese odpovědnost za nedostatky ve službách způsobené třetí stranou. Rovněž nenese odpovědnost za případné úrazy, škody či ztráty vzniklé na kurzu účastníkům.

Účastník / kupující se objednává na kurz z vlastní svobodné vůle a tudíž je jeho účast dobrovolná. Sám za sebe tedy i odpovídá. Organizátor při potvrzení účasti kupujícímu nezná zdravotní stav objednaného účastníka. Lektorem je kvalifikovaný psychoterapeut, který v pokynech odborně předává účastníkům návody. Účastník bere na vědomí, že tyto návody mohou být fyzickou či psychickou zátěží. Objednáním se na kurz osobního rozvoje dává kupující souhlas, že absolvování kurzu je jeho svobodná vůle. Odpovědností účastníka je rovněž pochopení a využití prezentovaného návodu.

Kupující / účastník má rovněž za povinnost informovat lektora / psychoterapeuta o svém aktuálním zdravotním stavu a to v souvislosti s podstoupenou léčbou, kterou v současnosti prochází nebo v minulosti procházel. Zavazuje se před zahájením kurzu informovat lektora / psychoterapeuta o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou či byly důvodem pro léčbu.

Kurzy osobního rozvoje a vzdělávací programy nabízené na www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz podléhají právní ochraně dle autorského práva. Účastník bere na vědomí, že získané znalosti nesmí vyučovat, využívat komerčně a vydávat je za své. Rovněž pořízení kopií materiálů, či jejich půjčování třetím stranám není dovoleno. Dílo je chráněno autorským zákonem.

● Odesláním objednávkového formuláře dává kupující / účastník výslovný souhlas k pořízení dokumentace / fotek, videí, zvukových záznamů, písemných referencí a k jejich následnému využití v rámci internetového marketinku.

● Kupující / účastník kurzu osobního rozvoje bere na vědomí, že důležitou součástí kvalitního kurzu je koncentrace. Proto organizátor doporučuje dodržení času příchodu do přednáškového sálu, aby mohlo dojít ke kvalitnímu zahájení celého programu. Časy ukončení jsou časem orientačním.

Storno podmínky

● Žádost o zrušení přihlášky / objednávky je možné podat písemnou elektronickou formou a to na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do žádosti nutno uvést Jméno, příjmení, název kurzu, datum konání a identifikaci platby / den úhrady, VS a případně SS

● Při zrušení přihlášky více než 10 dní před konáním kurzu vám bude z uhrazené celkové kupní ceny vráceno 50% do 30 dnů od zrušení a to na účet, ze kterého bylo kurzovné zasláno. Dnem zrušení se rozumí den, ve kterém je nám zrušení oznámeno na naši emailové adrese.

● Vyrovnání kurzovného bude uskutečněno poté, kdy ze strany kupujícího bude dodán straně organizátorské opravný doklad.

● Při zrušení přihlášky méně než 10 dní před konáním kurzu se kurzovné nevrací.

● Kupující / účastník má právo svoji neúčast nahradit. Vždy po předchozí dohodě může využít kupující práva převodu tím, že za sebe pošle náhradníka. Tento nový účastník dodává prodávajícímu osobní údaje potřebné k účasti. V tomto případě pak původní kupující storno poplatek neplatí.

 

9.2 Zvláštní ustanovení pro vybrané služby – konzultace, terapie, poradenství / dále jen sezení

● Kupující si vybraný druh služby objednává osobně, dálkovou komunikací emailem nebo telefonicky. Tato dohoda je závazná.

● Objednávajícímu / kupujícímu je přidělen termín s přesným časovým rozpětím v délce jedné, dvou či tří hodin. Tento čas je závazný pro obě strany.

● Objednávající účastník / klient je zařazen do rozvrhu psychoterapeuta. Počet účastníků v denním rozvrhu psychoterapeuta je limitován. Účastník / klient má za povinnost se na určený čas dostavit na sjednaný čas. Prodávající / psychoterapeut má za povinnost tento čas plně věnovat klientovi.

Cena za sezení se určuje aktuálně v závislosti na dané parametry pro stanovení ceny / délka konzultace – terapie - poradenství, cena lektora. Cena je aktuálně stanovena hodinovou sazbou.

Účastník / klient se zavazuje cenu za délku sezení uhradit hotově k rukám psychoterapeuta v den bezprostředně po ukončení sezení psychoterapeutem. Po uhrazení kupující obdrží daňový doklad o provedené úhradě.

● Prodávající / psychoterapeut si vyhrazuje umožnit platbu na účet a to v případě, že objednaná služba je vykonána na dálku / telefonicky, po skype aj. Účet speciálně pro tyto účely je vedený u Fio banky:  2500273362/2010. Tento účet neslouží pro platby kurzů. Platby na tento účet je možno provádět pouze v individuálních případech, a to vždy po předchozí dohodě s psychoterapeutem. Ten aktuálně stanoví i symboly identifikující platbu.

● Prodávající / psychoterapeut si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu sezení, a to tehdy, pokud cítí vyčerpanost a kvalita terapie je ohrožena. V případě zrušení terapie má kupující / klient právo na zařazení na terapii či konzultaci v náhradním termínu. Psychoterapeut má za povinnost informovat objednaného klienta bezodkladně ihned, jakmile se o své nezpůsobilosti dozví.

Kupující / klient se objednává na sezení z vlastní svobodné vůle. Sám za sebe tedy i odpovídá. Kvalifikovaný psychoterapeut v pokynech odborně předává účastníku návody. Účastník sezení bere na vědomí, že tyto návody mohou být fyzickou či psychickou zátěží. Odpovědností účastníka / klienta je rovněž pochopení a využití prezentovaného návodu.

Kupující / klient má rovněž za povinnost informovat psychoterapeuta o svém aktuálním zdravotním stavu a to v souvislosti s podstoupenou léčbou, kterou v současnosti prochází nebo v minulosti procházel. Zavazuje se před zahájením sezení informovat psychoterapeuta o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou či byly důvodem pro léčbu.

● Konzultace, terapie a poradenství v oblasti osobního rozvoje a vzdělávací programy nabízené osobně OSVČ Janou Vejsadovou nebo na www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz podléhají právní ochraně dle autorského práva. Účastník / klient bere na vědomí, že získané znalosti a dovednosti nesmí vyučovat, využívat komerčně a vydávat je za své. Rovněž pořízení kopií materiálů, které obdržel, či jejich půjčování třetím stranám není dovoleno. Dílo je chráněno autorským zákonem.

● Kupující / účastník sezení bere na vědomí, že důležitou součástí kvalitní terapie je koncentrace. Proto prodávající / psychoterapeut doporučuje dodržení času příchodu. Výše úhrady ceny se nekrátí při pozdním příchodu účastníka / klienta.

Storno podmínky

● Žádost o zrušení sezení je možné podat telefonicky.

● Při zrušení termínu ze strany objednatele / klienta více než 10 dní před konáním sezení nebude kupní cena účtována. Při zrušení sezení méně než 10 dní objednatel / klient zaplatí storno poplatek ve výši 50% z dohodnuté ceny za dobu objednaného sezení. Dnem zrušení se rozumí den, ve kterém je zrušení oznámeno.

Storno poplatek se neplatí v individuálních případech. Tyto individuální výjimečné případy posuzuje sám psychoterapeut po předchozí žádosti klienta.

 

9.3 Zvláštní ustanovení pro vybrané služby – vzdělávací programy, zvukové záznamy / dále jen nahrávky

● Kupující si vybraný produkt – nahrávku, objednává formou elektronickou a to pomocí objednávkového formuláře, jeho vyplněním a odesláním. Tento formulář je součástí obsahu webových stránek www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz. Konkrétní nahrávka má přidělený variabilní symbol, specifický symbol slouží jako identifikátor kupujícího / Prvních šest číslic rodného čísla kupujícího.

● Objednávka se stává platnou připsáním úhrady na účet 2400813464/2010 vedený u Fio banky. U platby kupující uvádí identifikační symboly, tyto jsou stanoveny v objednávkovém formuláři.

● Do 10 dnů od platby / připsání na náš účet vám je zaslána spolu s návodem na optimální používání nahrávka ve formátu MP3. Současně si vyhrazuje prodávající právo zaslat doklad o úhradě na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.

Nahrávky nabízené na www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz podléhají právní ochraně dle autorského práva. Kupující / účastník bere na vědomí, že získané nahrávky nesmí zapůjčovat, využívat komerčně a vydávat je za své. Rovněž pořízení kopií materiálů, či jiné šíření třetím stranám není dovoleno. Dílo je chráněno autorským zákonem. Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena.

● Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována mechanicky, elektronicky, fotograficky nebo formou zvukového záznamu.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.branazdravi.cz a www.skolazdravehozivota.cz

10.2  Stížnosti  a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím  a kupujícím vyřizuje prodávající. Stížnosti a přání může spotřebitel uplatňovat na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

10.3 Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecními soudy České republiky.

10.4  Strany vzájemně sjednávají, že vztah se řídí českým právem.